LV EN RU
AAA

Personas aizsardzība un konfidencialitāte

10.09.2018

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.

Pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 02.05.2018. iekšējo noteikumu Nr.  2 “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” prasības un, lai nodrošinātu 25.04.2018. apstiprinātā Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.‑2021. gadam realizācijas plānā 2018.-2021.gadam  ietverto pasākumu izpildi, Departamenta padotībā esošo iestāžu telpās apmeklētājiem redzamā vietā, kā arī iestāžu tīmekļa vietnēs jānodrošina šis paziņojums.